Med minnet som verktyg

Levnadsberättelser är ett verktyg som ofta används i dagens demens- och äldrevård. Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp att minnas och därför skapar man gärna en levnadsberättelse tillsammans med patienten, dess anhöriga och med vårdgivare.

Vikten av levnadsberättelser tydliggörs även i de Nationella riktlinjer om demens, utgivna av Socialstyrelsen genom att poängtera personcentrerad vård. Med god kunskap om den demenssjukes levnadsberättelse, kan personalen bättre stödja och trösta när minnet sviker och vardagen inte längre fungerar.

I ett professionellt bemötande handlar det om att kunna bekräfta de minnen personen upplever, istället för att tillrättavisa och påpeka felaktigheter. Med en god kännedom om personen bakom sjukdomen, kan man ofta genom att lyssna och prata om det som har varit, lotsa den demenssjuke personen genom minnena och ge hen känslan av att behövas och vara till nytta i vardagen. Levnadsberättelsen i sig används för att hitta samtalsämnen, titta tillbaka på minnen och att samlas kring tillsammans.

Linköpings kommun och Vardaga var intresserade av att göra en marknadsundersökning för att se på det utbud av lösningar för digitala levnadsberättelser som finns i dag och utvärdera hur väl dessa passar in i deras verksamhet.

Hur vi hjälpte kunden
Usify hjälpte dem genom att titta på svenska och internationella lösningar samt lösningar från andra användningsområden som skulle kunna matcha behoven. Utifrån en kravställning som skapades tillsammans med Linköpings kommun och Vardaga bedömdes lösningarna. De som uppfyllde flest krav genomgick en närmare utvärdering. Utifrån utvärderingen gav vi också rekommendationer för vidare arbete.

Uppdragsgivare:
Linköpings kommun och Vardaga

Kund/projekt webbplats:
www.vardaga.se
www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161